ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯ ಲೈಂಗಿಕ ಸಮ್ಮತಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು 18ರಿಂದ 16ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ.!

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯ ಲೈಂಗಿಕ ಸಮ್ಮತಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು 18ರಿಂದ 16ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ವರದಿಯನ್ನು ಕಾನೂನು ಆಯೋಗವು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಅಲ್ಲದೇ, ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೂ ಎಫ್ ಐಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಶಾಸನಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಆಯೋಗವು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸನ್ನು 18ರಿಂದ 16ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ವರದಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಮಾಹಿತಿ ವರದಿಗಳ ಆನ್ ಲೈನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಶಾಸನಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಕಾನೂನು ಆಯೋಗ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.